• מגי אדם

12 השבטים


"ויקרָא יעקב אל בּנָיו ויאמֶר: הֵאספו ואָגידה לכם את אשר יקרֶה אֶתכם באחֲרית היָמים. הֵקבצו ושִמעו בני יעקב ושִמעו אֶל ישרָאל אביכֶם." (בראשית פרק מ"ט)


"ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה" - מאזניים.


"שמעון ולוי אחים כלי חמס מכָרותיהם. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחרד כבודי כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל."

תאומים ודגים. נכון שני מזלות אלה לא בדיוק מתאימים לחמת הזעם המתוארת פה, אבל אפיצם בישראל זה מדוייק לשניהם, ועצם התפיסה של כפילות וברכה המשותפת לשני אחים - מתאים מאד לתאומים ולדגים. ועוד אנו רואים אצל שמעון בציור תיאור של עיר, בעוד לוי, העוסק בקודש ללא נחלה משלו, נראה דגים בכל מקרה.


"יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים." עם יהודה אין ספק - אריה.


אחרי הברכה האדירה ליהודה, יעקב מתחיל לתמצת:

"זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות ויָרכָתו על צידון".

סרטן. ברור.


"יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתיים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד."

טוב, יעקב פה לא מרחם יותר מדי. מיסים ועבודה שייכים לגדי. אבל הדגש כאן הוא על עצלות, ורביצה - ממש ממש לא גדי. אבל מכיוון שבכללי זוהי חתיכת ברכה לא סלחנית, חוזר ומחבר אותו לגדי.


"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהיה דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. לישועתך קיויתי ה'."

אין ספק, כאן מדובר בעקרב. נחלתו של דן היא גם איזור של שממה ומדבר, מקום של מאבק מתמיד עם רמשים ובצורת - סביבה עקרבית לגמרי. מן הסתם ה"לישועתך קיויתי" שנכנס כאן לא שייך דווקא לדן אלא זוהי אנחת ביניים היוצאת מעומק לבו של יעקב, המיואש מסקירת בניו. אבל מתאים לי שאנחה זו תבוא דווקא סביב עקרב.


"גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב."

דלי. מסר לא ברור, לא מובן, המשחקי מילים של "גד", שמשמעותו מזל (דלי הוא מזל האסטרולוגיה) מרמזים ברורות על דלי.


"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך." שור, אין ספק.


"נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" קשת. לגמרי.


"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. וימררהו ורבו וישטמוהו בעלי חיצים. ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל. שאל אביך ויעזרך."

טוב, יעקב, שהוא אוהב מישהו היצירתיות שלו מרקיעה שחקים. הסמל של יוסף, עם התבואה, החוכמה הרבה, הרוחניות שבו והכל - בתולה.


"בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל."

שבט בנימין אדירי הכוח מהם יצא גם שמשון, אנשים ראשוניים ואמיתיים ומחוברים לחיים. טלה.
חשבתי הרבה על כל אחד ואחד ואלו הן המסקנות שעלו בי. אם למישהו יש החלוקה המקובלת בידי חכמינו מן הקבלה - אשמח לשמוע.


הנה במרוכז ההשערות שלי:

ראובן מאזניים ; לוי דגים ; שמעון תאומים ; יהודה אריה ; זבולון סרטן ; יששכר גדי ; דן עקרב ; גד דלי ; אשר שור ; נפתלי קשת ; יוסף בתולה ; בנימין טלה .

109 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול